ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ

เกาะตะรุเตา | เกาะไข่ ซุ้มประตูแห่งรัก | เกาะหินงาม | ร่องน้ำจาบัง | หาดทรายขาว เกาะราวี | เกาะยาง | อ่าวสอง | เกาะกระ

ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ

รหัส 006-0123
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
99 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ

04.30 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยแอร์เอเชีย

06.00 น. : นำท่านเดินทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4300

07.35 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.ละงู จังหวัดสตูล

09.00 น. : รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา

11.00 น. : ถึงท่าเรือปากบารา อำเภอละงู

11.30 น. : ลงเรือนำเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันแบบ SNACK BOXED มื้อที่ 1

12.00 น. : ถึง เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา

13.00 น. : เดินทางถึง เกาะไข่ ที่มีซุ้มประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหินจะสมหวังเรื่องความรักหากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทำให้รักกันชั่วนิรันดร

13.30 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระเดินเล่นในถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะกระ – เกาะหลีเป๊ะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 2)

09.00 น. : ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวันดูสวยงามมากๆ ชื่นชมธรรมชาติพร้อมเก็บภาพที่ระลึก และดำน้ำดูปะการังบริเวณหลังเกาะหินงาม

10.30 น. : เดินทางต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน

11.30 น. : ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด น้ำทะเลใสเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็นเปลไกวสู่ทะเล

12.00 น. : รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง บริเวณหาดทรายขาว (มื้อที่ 3)

13.00 น. : หลังจากอิ่มแล้ว ดำน้ำชมปะการังและมวลหมู่ปลากันต่อ ที่เกาะยาง

14.00 น. : นำท่านมุ่งหน้าสู่ อ่าวสอง ดำน้ำดูปลาสวยงามหลากหลายชนิด และชมมวลหมู่ปะการังกันต่อ

15.00 น. : มุ่งหน้าต่อสู่ เกาะกระ อีกจุดดำน้ำดูปลาสวยงามมากมาย และยังมีปะการังหลากชนิดที่ไม่ควรพลาด

16.30 น. : สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

09.00 น. : เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลับ ท่าเรือปากบารา

11.00 น. : ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

14.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา นำท่านชม เขาคอหงส์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะแห่งหาดใหญ่ ที่นี่เป็นดั่งศูนย์กลางการพักผ่อนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ในยามเย็นจะมีทั้งผู้คนที่มาออกกำลังกายมานั่งเล่น และมาชมวิวพระอาทิตย์ตกกันบนนี้ จากนั้นนำท่านสักการะพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรุปองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่เมืองหาดใหญ่ มีลักษณะสง่างามมากๆ
จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากก่อนกลับที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจำเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชั้นขนาดใหญ่ที่สุดที่หาดใหญ่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

21.55 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4303

23.30 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย
 • รถตู้ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย)
 • เรือ Speed Boat ไป-กลับ ปากบารา-หลีเป๊ะ (เรือจอย)
 • ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่ม)
 • อาหาร 5 มื้อ ตามระบุในรายการ
 • เรือหางยาวนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 วัน
 • หน้ากากดำน้ำ , เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย)
 • ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักท่องเที่ยว
 • ไกด์นำเที่ยว วันลงเรือดำน้ำ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ต้องการใบเสร็จรับเงินลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน สำหรับชาวต่างชาติ (ประมาณ 200 บาท/ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าทิป จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
31/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
10,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
*** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 8,990 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/01/2021 03/01/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  10,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
  เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
  *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 8,990 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/01/2021 17/01/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   8,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
   เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
   *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    29/01/2021 31/01/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    8,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
    เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
    *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/02/2021 14/02/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     8,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
     เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
     *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      19/02/2021 21/02/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      8,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
      เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
      *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25/02/2021 27/02/2021
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       9,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
       เดินทาง 25/02/2021 27/02/2021
       *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/03/2021 07/03/2021
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        8,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
        เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
        *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         19/03/2021 21/03/2021
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         8,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
         เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
         *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          31/12/2020 02/01/2021
          Air Asia (FD)
          10,990 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
          เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
          *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 8,990 ***
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           01/01/2021 03/01/2021
           Air Asia (FD)
           10,990 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
           เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
           *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 8,990 ***
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            15/01/2021 17/01/2021
            Air Asia (FD)
            8,990 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
            เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
            *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             29/01/2021 31/01/2021
             Air Asia (FD)
             8,990 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
             เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
             *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              12/02/2021 14/02/2021
              Air Asia (FD)
              8,990 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
              เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
              *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               19/02/2021 21/02/2021
               Air Asia (FD)
               8,990 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
               เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
               *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                25/02/2021 27/02/2021
                Air Asia (FD)
                9,990 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
                เดินทาง 25/02/2021 27/02/2021
                *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 05/03/2021 07/03/2021
                 Air Asia (FD)
                 8,990 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
                 เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
                 *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  19/03/2021 21/03/2021
                  Air Asia (FD)
                  8,990 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
                  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
                  *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,990 ***
                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • เดินทางมาเอง
                   • มี.ค.64 - เม.ย.64
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 109 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,555 บาท
                   รหัส 010-0197
                   3 วัน 2 คืน
                   เดินทางมาเอง
                   เริ่มต้น 3,555 บาท
                   • รถตู้
                   • มี.ค.64 - เม.ย.64
                   • 1 วัน 0 คืน
                   • 44 ครั้ง
                   เริ่มต้น 899 บาท
                   รหัส 023-0306
                   1 วัน 0 คืน
                   รถตู้
                   เริ่มต้น 899 บาท
                   • Air Asia (FD)
                   • พ.ค.64
                   • 4 วัน 3 คืน
                   • 35 ครั้ง
                   เริ่มต้น 10,990 บาท
                   ชื่นชอบ